LEARN@WORK – OPPIMINEN KILPAILUKYVYKSI (ESR-HANKE 2018-2020)

TYÖSSÄOPPIMISEN KULTTUURIN RAKENTAMINEN YHTEISTYÖSSÄ OPPILAITOKSEN KANSSA

AJANKOHTAISTA KEVÄT 2020

Uutta! SnellmanEDU Moodle demokoulutukset

Learn@work pilottiorganisaatioiden käyttöön on tuotettu demokoulutuksia ajankohtaisista metataitoaiheista. Koulutukset ovat maksuttomia ja voit suorittaa ne oman aikataulun mukaisesti non-stop periaatteella. Tunnukset kou­lu­tuk­seen voit pyytää Outi Sa­vo­lai­sel­ta (outi.sa­vo­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi, 044 7462846).

TYÖPAIKASTA KOHTI OPPIMISPAIKKAA

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja työpaikoista muodostuu koko ajan tärkeämpiä oppimispaikkoja. Työssä oppimisen mahdollistaa yrityskulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan ja ohjataan hakemaan uutta tietoa ja jakamaan tietoa. Sosiaalisen oppimisen lisäksi jokaisen ulottuvilla on valtava määrä tietoa, jota suodattamalla ja työhön soveltamalla oppimista tapahtuu joka päivä. Oppiminen ei ole työstä erillinen toiminto, vaan entistä enemmän osa työtä.

Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla. Yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa työpaikoille rakennetaan työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Hankkeessa (2018-2020) on mukana 19 pohjoissavolaista osaamisen kehittämiseen motivoitunutta työpaikkaa. Katso mukana olevat organisaatiot sivun alareunasta. Oppimisagenttivalmennuksen on aloittanut tähän mennessä 111 oppimisagenttia!

Minna Canth foorumi: Oppivan työpaikan johtaminen

Seitsemäs Minna Canth -foorumi kutsuu hankkeessa mukana olevia organisaatioita ja Oppimisagentteja verkostoitumaan ja keskustelemaan lisää oppivan työpaikan luomisesta. Aiheita käsitellään uusista näkökulmista, joten seminaari toimii luontevana jatkona Learn@work-hankkeelle ja Oppimisagenttivalmennukselle. Luvassa on myös muutaman tutun Agentin esitykset.

Minna Canth -foorumi järjestetään Kuopion keskustassa Sokos Hotel Puijonsarven juhlasalissa Puikkarissa perjantaina 12.6.2019 klo 9-15.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.snellmankesayliopisto.fi/mcf

OPPIMISAGENTTIEN MATKASSA BLOGISARJA

Klikkaa Learn@work-hankkeen Facebook ja Instagram seurantaan! Sivuilla jaetaan tietoa ja vinkkejä, miten osaamisen kehittäminen tapahtuu työn ohessa.  Keskeisenä tavoitteena on laajentaa ymmärrystä koulutuksista oppimisen tukemiseen. Kaikki Facebook-sivulla jaetut sisällöt ovat  vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

Le­arn@work-hank­keen val­men­nus­ten ja ma­te­ri­aa­lien ai­neis­tot on koot­tu Snell­ma­nE­DU Mood­le op­pi­mis­ym­pä­ris­töön. Kai­kil­le op­pi­mi­sa­gen­ten­teil­le on luo­tu tun­nuk­set op­pi­mi­sym­pä­ris­töö­on ja ma­te­ri­aa­lit ovat pi­lot­ti­y­ri­tys­ten hyö­dyn­net­tä­vis­sä.

  • Val­men­nus­ma­te­ri­aa­lien li­säk­si op­pi­mis­ym­pä­ris­töön on koot­tu noin 300 ly­hyt­tä ns. mic­ro­le­ar­ning op­pi­mis­si­säl­töä työ­e­lä­mä­tai­dois­ta (ks. metataidot)!
  • Op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä löy­dät run­saas­ti kiin­nos­ta­via pod­cas­te­ja, blo­ge­ja, vi­de­oi­ta, so­vel­luk­sia ja työ­ka­lu­ja, joil­la voit ke­hit­tää osaa­mis­ta­si työn ohes­sa!
  • SnellmanEDU Moodle on mahdollista ottaa yrityskohtaiseen käyttöön hankkeen jälkeen. Tar­jo­am­me hank­keen ajak­si mak­sut­to­man ko­kei­lu­jak­son sekä opas­tus­ta ja kou­lu­tus­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­tön käyt­töön.
  • www.snellmankesayliopisto.fi/snellmanedu-oppimisymparisto/
  • Learn@work esite 2019 >> tästä!
  • Learn@work oppimisagenttivalmennukset löydät kootusti >> tästä.
  • Erilliset L&W-koulutukset löydät kootusti >> tästä. 
  • Learn@work-koulutusten aiheina metataidot, joihin pääset tutustumaan >>tästä
  • Hankkeen materiaalipankista (linkki alla) löydät hankkeeseen liittyviä tiedostoja ja tallenteita. Huom: osa tallenteista on tarkoitettu ainoastaan pilottiorganisaatioiden käyttöön ja ne on suojattu salasanalla. http://bit.ly/learnatwork-tallennepalvelu

Learn@work-hankkeen perustiedot

- Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama
- Pilotoidaan uudenlaista oppilaitosmallia vastaamaan työelämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin
- Kehitetään työssäoppimisen kulttuuria, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen työn ohessa
- Hankkeen kesto: 1.7.2018 - 30.6.2020
- Osallistumismaksu koko hankkeen ajalle 1000€/yritys
- Hankkeen toteuttaja Snellman-instituutti ry
- Muut rahoittajat: Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki
- Outi Savolainen, koordinaattori, 044 746 2846, outi.savolainen@snellmanedu.fi
- Soili Meklin, rehtori, 044 746 2841, soili.meklin@snellmanedu.fi

Mukana olevat organisaatiot

- Charles River Discovery Oy (Kuopio)
- Call Waves Solutions Finland Oy (Varkaus)
- ESiOR Oy (Kuopio)
- Fimecon oy (Varkaus)
- FinVector Oy (Kuopio)
- HANZA Toolfac Oy (Iisalmi)
- Hydroline Oy (Siilinjärvi)
- KCT (Kuopio Center of Gene and Cell Therapy)
- Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy
- Kuopion kaupunki
- Kuopion Ykköstilit oy (Kuopio)
- Lapinlahden koneistus oy (Lapinlahti)
- Leijona Catering Oy (Kuopio)
- Offsetpaino L. Tuovinen Ky (Kuopio)
- Pirent LVV oy (OVV Asuntopalvelut Kuopio)
- Pohjolan Matka oy (Iisalmi)
- POK Group Oy (Kuopio)
- Ravintolamestarit oy (Kuopio)
- Sollertis oy (Kuopio)

Jatkuva oppiminen työpaikoilla, Leenamaija Otala

Pilottiorganisaatioksi Learn@work-hankkeeseen?