LEARN@WORK – OPPIMINEN KILPAILUKYVYKSI (ESR-HANKE 2018-2020)

TYÖSSÄOPPIMISEN KULTTUURIN RAKENTAMINEN YHTEISTYÖSSÄ OPPILAITOKSEN KANSSA

Minna Canth foorumi: Oppivan työpaikan johtaminen

Seitsemäs Minna Canth -foorumi kutsuu hankkeessa mukana olevia organisaatioita ja Oppimisagentteja verkostoitumaan ja keskustelemaan lisää oppivan työpaikan luomisesta. Aiheita käsitellään uusista näkökulmista, joten seminaari toimii luontevana jatkona Learn@work-hankkeelle ja Oppimisagenttivalmennukselle. Luvassa on myös muutaman tutun Agentin esitykset.

Minna Canth -foorumi 2020:

 • Kompleksinen ympäristö edellyttää kaksikätisyyttä – BBA, KTM Sami Paju, Filosofian Akatemia
 • Metaosaaminen kasvaa kompetenssin rakosista  – Työelämäprofessori Risto Sarvas, Aalto-yliopisto
 • Johtajan rooli oppivan työpaikan luomisessa – Esiintyjä vahvistetaan pian
 • Ketterä oppiminen, miten me onnistuimme siinä? – Oppimisagenttien fasilitoitu esitys

Minna Canth -foorumi järjestetään Kuopion keskustassa Sokos Hotel Puijonsarven juhlasalissa Puikkarissa perjantaina 12.6.2019 klo 9-15.

Early bird -liput oppimisagenteille saatavilla 28.2. saakka! Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.snellmankesayliopisto.fi/mcf

 

LEARN@WORK-KOULUTUKSET 2020

Koulutusten aiheina metataidot, joihin pääset tutustumaan >>tästä

OPPIMISAGENTTIVALMENNUS 2020

TYÖPAIKASTA KOHTI OPPIMISPAIKKAA

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja työpaikoista muodostuu koko ajan tärkeämpiä oppimispaikkoja. Työssä oppimisen mahdollistaa yrityskulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan ja ohjataan hakemaan uutta tietoa ja jakamaan tietoa. Sosiaalisen oppimisen lisäksi jokaisen ulottuvilla on valtava määrä tietoa, jota suodattamalla ja työhön soveltamalla oppimista tapahtuu joka päivä. Oppiminen ei ole työstä erillinen toiminto, vaan entistä enemmän osa työtä.

Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla. Yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa työpaikoille rakennetaan työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Hankkeessa (2018-2020) on mukana 19 pohjoissavolaista osaamisen kehittämiseen motivoitunutta työpaikkaa. Katso mukana olevat organisaatiot sivun alareunasta. Oppimisagenttivalmennuksen on aloittanut tähän mennessä 111 oppimisagenttia!

OPPIMISAGENTTIEN MATKASSA BLOGISARJA

Klikkaa Learn@work-hankkeen Facebook ja Instagram seurantaan! Sivuilla jaetaan tietoa ja vinkkejä, miten osaamisen kehittäminen tapahtuu työn ohessa.  Keskeisenä tavoitteena on laajentaa ymmärrystä koulutuksista oppimisen tukemiseen. Kaikki Facebook-sivulla jaetut sisällöt ovat  vapaasti käytettävissä ja jaettavissa.

 1. Tunnistetaan tarve ja määritellään tavoitteet
 2. Valitaan yrityksen oppimisagentit (3-8 henkilöä) viemään muutosta yrityksen sisällä eteenpäin
 3. Kartoitetaan organisaation profiili ketterästi oppivana organisaationa. Tunnistetaan yrityksen kehityskohteet ja vahvuudet oppivana organisaationa (sis. sähköinen kysely kaikille yrityksen työntekijöille)
 4. Kartoitetaan yrityksen tulevaisuuden osaamistarpeet (sis. osaamiskartoitus metataidot)
 5. Organisaatiokohtainen tulosten läpikäyminen – kehityskohteista kohti ratkaisuja ja toimenpiteitä (1-3 tapaamista)
 6. Oppimisagenttivalmennus yrityksen oppimisagenteille (6 op), kuusi lähivalmennuspäivää
 7. Valinnaiset Learn@work-koulutukset (koulutusaiheet yrityskohtaisista tarpeista, ns. metataidot esimiesten valmennus, ajanhallinta, tiedolla johtaminen, tiimityötaidot, motivointi yms.)
 8. Organisaation käytössä Learn@work -oppimisalusta (sis. 300 oppimissisältöä metataitoaiheista itsenäiseen opiskeluun)
 9. Organisaation oma Learn@work-käsikirja prosessin ja jatkotoimenpiteiden tukena.

Hankkeeseen otetaan edelleen uusia pilottiyrityksiä ja toimenpiteet ja osallistuminen määritellään yrityksen tarpeiden pohjalta. Keväällä 2020 mukaan otetaan erityisesti yrityksiä, jotka ovat kiinostuneita digitaalisesta oppimisympäristöstä ja sen yrityskohtaisesta pilottikäytöstä. Kysy lisää! Outi Savolainen, 044-7462846 (outi.savolainen@snellmanedu.fi)

Hankkeen materiaalipankista (linkki alla) löydät hankkeeseen liittyviä tiedostoja ja tallenteita. Huom: osa tallenteista on tarkoitettu ainoastaan pilottiorganisaatioiden käyttöön ja ne on suojattu salasanalla. http://bit.ly/learnatwork-tallennepalvelu

Le­arn@work-hank­keen val­men­nus­ten ja ma­te­ri­aa­lien ai­neis­tot on koot­tu Snell­ma­nE­DU Mood­le poh­jai­seen di­gi­taa­li­seen op­pi­mis­ym­pä­ris­töön. Kai­kil­le op­pi­mi­sa­gen­ten­teil­le on luo­tu tun­nuk­set op­pi­mi­sym­pä­ris­töö­on ja ma­te­ri­aa­lit ovat pi­lot­ti­y­ri­tys­ten hyö­dyn­net­tä­vis­sä.

 • Val­men­nus­ma­te­ri­aa­lien li­säk­si op­pi­mis­ym­pä­ris­töön on koot­tu noin 300 ly­hyt­tä ns. mic­ro­le­ar­ning op­pi­mis­si­säl­töä työ­e­lä­mä­tai­dois­ta (ks. metataidot)!
 • Op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä löy­dät run­saas­ti kiin­nos­ta­via pod­cas­te­ja, blo­ge­ja, vi­de­oi­ta, so­vel­luk­sia ja työ­ka­lu­ja, joil­la voit ke­hit­tää osaa­mis­ta­si työn ohes­sa!
 • SnellmanEDU Moodle on mahdollista ottaa yrityskohtaiseen käyttöön hankkeen jälkeen. Tar­jo­am­me hank­keen ajak­si mak­sut­to­man ko­kei­lu­jak­son sekä opas­tus­ta ja kou­lu­tus­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­tön käyt­töön.

Learn@work-hankkeen perustiedot

- Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama
- Pilotoidaan uudenlaista oppilaitosmallia vastaamaan työelämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin
- Kehitetään työssäoppimisen kulttuuria, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen työn ohessa
- Hankkeen kesto: 1.7.2018 - 30.6.2020
- Osallistumismaksu koko hankkeen ajalle 1000€/yritys
- Hankkeen toteuttaja Snellman-instituutti ry
- Muut rahoittajat: Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki
- Outi Savolainen, koordinaattori, 044 746 2846, outi.savolainen@snellmanedu.fi
- Soili Meklin, rehtori, 044 746 2841, soili.meklin@snellmanedu.fi

Mukana olevat organisaatiot

- Charles River Discovery Oy (Kuopio)
- Call Waves Solutions Finland Oy (Varkaus)
- ESiOR Oy (Kuopio)
- Fimecon oy (Varkaus)
- FinVector Oy (Kuopio)
- HANZA Toolfac Oy (Iisalmi)
- Hydroline Oy (Siilinjärvi)
- KCT (Kuopio Center of Gene and Cell Therapy)
- Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy
- Kuopion kaupunki
- Kuopion Ykköstilit oy (Kuopio)
- Lapinlahden koneistus oy (Lapinlahti)
- Leijona Catering Oy (Kuopio)
- Offsetpaino L. Tuovinen Ky (Kuopio)
- Pirent LVV oy (OVV Asuntopalvelut Kuopio)
- Pohjolan Matka oy (Iisalmi)
- POK Group Oy (Kuopio)
- Ravintolamestarit oy (Kuopio)
- Sollertis oy (Kuopio)

Jatkuva oppiminen työpaikoilla, Leenamaija Otala

Pilottiorganisaatioksi Learn@work-hankkeeseen?