LEARN@WORK – OPPIMINEN KILPAILUKYVYKSI

TYÖSSÄOPPIMISEN KULTTUURIA RAKENTAMASSA
(ESR-HANKE 2018-2020)

Kiitos kaikille osallistujille, antoisa hankkeemme on tullut päätökseen. Tutustu kaikille avoimiin Learn@work-oppimisen palveluihin täältä>>

MAKSUTTOMAT OPPIMISSISÄLLÖT DIGITAALISESSA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

SnellmanEDUn digitaaliseen oppimisympäristöön on tuotettu lyhyitä ja maksuttomia mikrokursseja ja vinkkipankkeja  ajankohtaisista työelämätaidoista. Voit tutustua niihin oman aikataulun mukaisesti non-stop periaatteella. Yhteen aihealueeseen tutustuminen vie yhteensä noin 30-90 min. Voit halutessasi jaksottaa ajan lyhyempiin osiin vaikkapa viikon jokaiselle päivälle.

Kaikille Learn@work-hankkeen oppimisagenteille on luotu henkilökohtaiset tunnukset SnellmanEDU digitaaliseen oppimisympäristöön ja maksuttomat oppimissisällöt ovat käytettävissä 31.12.2020 saakka.

Klikkaa otsikosta lisätietoja mikrokursseista ja vinkkipankeista!

Mik­ro­kurs­sien esit­te­ly­ssä ku­va­taan  ly­hy­es­ti kaik­kien mik­ro­kurs­sien ja vinkkipankkien si­säl­löt.  Mikrokurssien esittelyalustalta löydät kurssiavaimet mikrokursseille. Vinkkipankit ovat avoimia ja löydät linkit vinkkipankkeihin mikrokurssien esittelyalustalta.

MIKROKURSSIT:

Kaikille Learn@work-hankkeen oppimisagenteille on luotu henkilökohtaiset tunnukset oppimisympäristöön. Tunnukset voi myös tilata tilata tällä lomakkeella>>.

PILOTTIYRITYSTEN KOKEMUKSIA 

Minna Canth foorumi: Oppivan työpaikan johtaminen

Tänä päivänä työssä tarvitaan jatkuvasti uutta tietoa, sen soveltamista ja palautteen myötä tapahtuvaa toiminnan kehittämistä. Työ on ongelmanratkaisua, kokeilemista ja oppimista. Toistuva työ on vaihtunut reaaliaikaiseen oppimiseen. Organisaatioiden toiminnan tehokkuus ja kilpailukyky riippuu niiden nopeudesta reagoida muutoksiin ja kehittää toimintaansa.

Miten työpaikalle sitten luodaan oppimista edistävä kulttuuri? Miten johtaja voi omalla esimerkillään ja toiminnallaan tähän vaikuttaa? Näihin kysymyksiin etsimme ratkaisuja tämän vuoden Minna Canth -foorumissa, joka toteutetaan kolmiosaisena verkkotapahtumasarjana. Ilmoittaudu mukaan koko sarjaan 11.10. mennessä tai yksittäiseen tapahtumaan (kts. lisätiedot alta).

HUOM! Oppimisagenteille maksuton!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.snellmankesayliopisto.fi/mcf

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja työpaikoista muodostuu koko ajan tärkeämpiä oppimispaikkoja. Työssä oppimisen mahdollistaa yrityskulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan ja ohjataan hakemaan uutta tietoa ja jakamaan tietoa. Sosiaalisen oppimisen lisäksi jokaisen ulottuvilla on valtava määrä tietoa, jota suodattamalla ja työhön soveltamalla oppimista tapahtuu joka päivä. Oppiminen ei ole työstä erillinen toiminto, vaan entistä enemmän osa työtä.

Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla. Yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa työpaikoille rakennetaan työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Hankkeessa (2018-2020) on mukana 19 pohjoissavolaista osaamisen kehittämiseen motivoitunutta työpaikkaa. Katso mukana olevat organisaatiot sivun alareunasta. Oppimisagenttivalmennuksen on nimetty yhteensä 131 oppimisagenttia!

Le­arn@work-hank­keen val­men­nus­ten ja ma­te­ri­aa­lien ai­neis­tot on koot­tu Snell­ma­nE­DU digitaaliseen op­pi­mis­ym­pä­ris­töön. Kai­kil­le op­pi­mi­sa­gen­ten­teil­le on luo­tu tun­nuk­set op­pi­mi­sym­pä­ris­töö­on ja ma­te­ri­aa­lit ovat pi­lot­ti­y­ri­tys­ten hyö­dyn­net­tä­vis­sä.

  • Val­men­nus­ma­te­ri­aa­lien li­säk­si op­pi­mis­ym­pä­ris­töön on koot­tu noin 300 ly­hyt­tä ns. mic­ro­le­ar­ning op­pi­mis­si­säl­töä työ­e­lä­mä­tai­dois­ta (ks. metataidot)!
  • Op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä löy­dät run­saas­ti kiin­nos­ta­via pod­cas­te­ja, blo­ge­ja, vi­de­oi­ta, so­vel­luk­sia ja työ­ka­lu­ja, joil­la voit ke­hit­tää osaa­mis­ta­si työn ohes­sa!
  • SnellmanEDU Moodle on mahdollista ottaa yrityskohtaiseen käyttöön hankkeen jälkeen. Tar­jo­am­me hank­keen ajak­si mak­sut­to­man ko­kei­lu­jak­son sekä opas­tus­ta ja kou­lu­tus­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­tön käyt­töön.
  • www.snellmankesayliopisto.fi/snellmanedu-oppimisymparisto/

BLOGIT:

TIEDOTTEET

  • Katso Oppimisagentin muistilista >> tästä linkistä!
  • Learn@work esite 2019 >> tästä!
  • Learn@work oppimisagenttivalmennukset löydät kootusti >> tästä.
  • Erilliset L&W-koulutukset löydät kootusti >> tästä. 
  • Learn@work-koulutusten aiheina metataidot, joihin pääset tutustumaan >>tästä
  • Hankkeen materiaalipankista (linkki alla) löydät hankkeeseen liittyviä tiedostoja ja tallenteita. Huom: osa tallenteista on tarkoitettu ainoastaan pilottiorganisaatioiden käyttöön ja ne on suojattu salasanalla. http://bit.ly/learnatwork-tallennepalvelu

Mukana hankkeessa

- Charles River Discovery Oy (Kuopio)
- Call Waves Solutions Finland Oy (Varkaus)
- ESiOR Oy (Kuopio)
- Fimecon oy (Varkaus)
- FinVector Oy (Kuopio)
- HANZA Toolfac Oy (Iisalmi)
- Hydroline Oy (Siilinjärvi)
- KCT (Kuopio Center of Gene and Cell Therapy)
- Kuopion kaupunki
- Kuopion Ykköstilit oy (Kuopio)
- Lapinlahden koneistus oy (Lapinlahti)
- Leijona Catering Oy (Kuopio)
- Offsetpaino L. Tuovinen Ky (Kuopio)
- Pirent LVV oy (OVV Asuntopalvelut Kuopio)
- Pohjolan Matka oy (Iisalmi)
- POK Group Oy (Kuopio)
- Ravintolamestarit oy (Kuopio)
- Sollertis oy (Kuopio)

Learn@work-hankkeen perustiedot

- Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama
- Pilotoidaan uudenlaista oppilaitosmallia vastaamaan työelämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin
- Kehitetään työssäoppimisen kulttuuria, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen työn ohessa
- Hankkeen kesto: 1.7.2018 - 30.6.2020
- Osallistumismaksu koko hankkeen ajalle 1000€/yritys
- Hankkeen toteuttaja Snellman-instituutti ry
- Muut rahoittajat: Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki
- Outi Savolainen, koordinaattori, 044 746 2846, outi.savolainen@snellmanedu.fi
- Soili Meklin, rehtori, 044 746 2841, soili.meklin@snellmanedu.fi

Jatkuva oppiminen työpaikoilla, Leenamaija Otala

Pilottiorganisaatioksi Learn@work-hankkeeseen?