Keto-hanke

Inspiroidu ja etene työssä ja arjessa!

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen on avoinna, tule mukaan!

Ketterän oppimisen taitoja kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista. Ketterä oppiminen edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja muutosketteryyttä sekä ymmärrystä oman ajattelukyvyn kehittämisestä.

Olet­ko työ­tön, lo­mau­tet­tu tai mää­rä­ai­kai­ses­sa työ­suh­tees­sa ja ha­lu­at päi­vit­tää työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­ja­si? Olet­ko vas­ta­val­mis­tu­nut tai työ­suh­tees­sa, ja työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­si kai­paa­vat päi­vit­tä­mis­tä? Ilmoittaudu mukaan ja lähetämme sinulle tarkemmat ohjeet kuinka pääset alkuun.

HR-toi­mi­ja/esi­mies, ha­lu­at­ko aut­taa työn­te­ki­jöi­tä päi­vit­tä­mään omia työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­jaan? Voit jakaa tietoa hankkeesta omassa työyhteisössäsi tai ilmoittautua itse mukaan hankkeeseen ja kokeilla sopisivatko sisällöt teidän työyhteisölle. Jos haluat lisätietoa, niin ota yhteyttä Outiin (yhteystiedot sivun alareunassa)!

Hankkeen palvelut on suunnattu työttömille ja/tai työttömyysuhanalaisille, jotka ovat kiinnostuneita oman osaamisen kehittämisestä. Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta. Hanke tarjoaa myös koulutusta organisaatioiden henkilökunnalle, kun työntekijöiden työelämä- ja/tai digitaidot kaipaavat päivittämistä.

osallistujaa jo mukana!

Matka ketteräksi oppijaksi

Hank­keen osal­lis­tu­jat suo­rit­ta­vat hank­keen ai­ka­na (31.12.2021 men­nes­sä) 4 opin­to­pis­teen laa­jui­sen opin­to­ko­ko­nai­suu­den ver­kos­sa. Opintojen kesto omasta aktiivisuudesta riippuen 1-3 kuukautta aloituksesta.

Oppi­mat­kan alus­sa osal­lis­tu­ja te­kee di­gi­taa­li­ses­ti oma ar­vi­on työ­e­lä­mä­tai­dois­taan sekä Digi­tai­to­tes­tin. Tu­los­ten poh­jal­ta syn­tyy hen­ki­lö­koh­tai­nen op­pi­mis­suun­ni­tel­ma, jo­hon va­li­taan so­pi­vat op­pi­mis­si­säl­löt. Omien työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­jen ar­vi­oin­ti sekä var­si­nai­nen opis­ke­lu ta­pah­tuu pää­sään­töi­ses­ti di­gi­taa­li­ses­ti KETO-hank­keen op­pi­mis­alus­tal­la. Di­gi­taa­lis­ten op­pi­mis­si­säl­tö­jen li­säk­si osal­lis­tu­ja voi hyö­dyn­tää oman alu­een lähi- ja verk­ko­val­men­nuk­sia. Op­pi­mis­si­säl­tö­jen hy­väk­sy­tyn suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen osal­lis­tu­jal­le myön­ne­tään  di­gi­taa­li­nen osaa­mis­merk­ki/todistus suorituksesta, jota voi hyö­dyn­tää mm. työn­haun tu­ke­na.

Mitä on ketterä oppiminen?

Ket­te­rä op­pi­mi­nen tar­koit­taa op­pi­mis­ta, joka ta­pah­tuu te­ke­mi­sen yh­tey­des­sä, jolloin uuden tie­don han­kin­ta ja so­vel­ta­mi­nen ta­pah­tu­vat yhtä ai­kaa. Op­pi­mi­nen ta­pah­tuu no­pe­as­ti ja ly­hyi­nä syk­lei­nä. Kyky op­pia ket­te­räs­ti aut­taa py­sy­mään jat­ku­vas­ti työ­ky­kyi­se­nä, vaik­ka työ­e­lä­mä ja työ­teh­tä­vät muut­tu­vat. Ket­te­rän op­pi­mi­sen avul­la ih­mi­nen ky­ke­nee tar­vit­ta­es­sa myös suo­riu­tu­maan eteen tu­le­vis­ta uu­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Ket­te­rä op­pi­mi­nen edel­lyt­tää jo­kai­sel­ta oi­ke­aa asen­net­ta sekä op­pi­mi­sen tai­to­ja. Asen­teen ja op­pi­mi­sen tai­to­jen li­säk­si ket­te­rää op­pi­mis­ta edis­tä­vät myös use­at muut työ­e­lä­mä- ja digi­tai­dot, joi­ta tu­lee ke­hit­tää läpi elä­män. 

Valitse oppimissisällöt seuraavista aiheista:

 • Ajan­hal­lin­ta
 • Ajat­te­lun­tai­dot
 • Etä­työ­tai­dot
 • Hy­vin­voin­ti­tai­dot
 • It­sen­sä joh­ta­mi­nen
 • Luo­vuus
 • On­gel­man­rat­kai­su­tai­dot
 • Op­pi­maan op­pi­mi­nen
 • Pal­ve­lu­muo­toi­lu
 • Pro­jek­ti­työs­ken­te­ly
 • Re­si­liens­si
 • Tii­mi­työ­tai­dot 
 • Tun­ne­tai­dot
 • Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
 • Aloitteleva digikäyttäjä
 • Perusdigikäyttäjä
 • Hyötydigikäyttäjä

Tavoite ja toteutus

Yhdeksän kesäyliopiston yhteinen KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa on käynnistynyt syksyllä 2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on valmentaa 900 suomalaiselle työelämä- ja digitaitoja, jotka edistävät ketterää oppimista niin työssä kuin työnhaussa. Ketterän oppimisen taitoja kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista.

HUOM. Työ­tön työn­ha­ki­ja. Olet­han yh­tey­des­sä omaan asi­an­tun­ti­jaan TE-pal­ve­luis­sa sel­vit­tääk­se­si opin­to­jen vai­ku­tuk­sen työt­tö­myys­e­tuu­tee­si.

 

Yhteistyöverkosto

Yhdeksän kesäyliopiston hankeverkosto Keto-hanketta toteuttamassa. Voit ilmoittautua joko tämän nettisivun tai sinua lähinnä olevan kesäyliopiston kautta.

Etelä-Karjalan kesäyliopisto

Lappeenranta
Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, 0103229451
Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, 010 322 9462
Lue lisää ja ilmoittaudu Etelä-Karjalan kesäyliopiston nettisivuilta!

Jyväskylän kesäyliopisto

Jyväskylä
Leena Meriläinen, 050 3812313, leena.s.merilainen@jyu.fi
Ville Hirvikoski, 0447603728, ville.j.t.hirvikoski@jyu.fi
Lue lisää ja ilmoittaudu Jyväskylän kesäyliopiston nettisivuilta!

Kainuun kesäyliopisto

Kajaani
Mira Huotari, mira@kainuunaalto.fi, 040 1488 591
Pekka Vaarala, pekka@kainuunaalto.fi, 040 1488 592
Lue lisää ja ilmoittaudu Kainuun kesäyliopiston nettisivuilta!

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kokkola
rehtori, Kaija Kahari-Wiik, kaija.kahari-wiik@kpkesayliopisto.fi,  040 0391018
Lue lisää ja ilmoittaudu Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston nettisivuilta!

Kymenlaakson kesäyliopisto

Kotka, Kouvola
Elina Ivakko, elina.ivakko@kymenlaakso.fi, 040 555 9094
Lue lisää ja ilmoittaudu Kymenlaakson kesäyliopiston nettisivuilta!

Savonlinnan kesäyliopisto

Savonlinna
Hanna-Riikka Karjalainen, 0447730996, hanna-riikka.karjalainen@savonlinnankesayliopisto.fi
Erja Tynkkynen, 0447730997, erja.tynkkynen@savonlinnankesayliopisto.fi
Lue lisää ja ilmoittaudu Savonlinnan kesäyliopiston nettisivuilta!

Snellman-kesäyliopisto (SnellmanEDU)

Kuopio, iisalmi, Varkaus
Outi Savolainen, 044 7462846, outi.savolainen@snellmanedu.fi
Niko Kyllönen, 044 7462843, niko.kyllonen@snellmanedu.fi
https://snellmanedu.fi/keto-hanke/

Tampereen kesäyliopisto

Tampere
Mikko Mattila, mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi, 050 443 3878
Lue lisää ja ilmoittaudu Tampereen kesäyliopiston nettisivuilta!

Vaasan kesäyliopisto

Vaasa
Hanna Pitkänen, hanna.pitkanen@vaasankesayliopisto.fi, 044 754 5784
Lue lisää ja ilmoittaudu Vaasan kesäyliopiston nettisivuilta!

Hanketta koordinoi SnellmanEDU

Outi Savolainen
suunnittelija
outi.savolainen@snellmanedu.fi
044 746 2846

Niko Kyllönen
hankekoordinaattori
niko.kyllonen@snellmanedu.fi
044 746 2843

kuvituskuva