SnellmanEDU hankkeet

DiKATA

Hanke parantaa tuhansien työikäisten digiosaamista maksuttomien verkkokurssien avulla. Matalan kynnyksen digitaitokoulutukset koulutukset ovat saatavilla koko Suomessa 18 kesäyliopiston järjestäminä. Tarjoamme lukuisia verkkoluentokoulutuksia tallenteina osoitteissa:
Maksuttomat tallenteet>>
ja YouTube-kanava>>

Syyskuussa 2020 avautuu Dikatan kokonaan verkossa suoritettava digitaitokurssi, jonka suoritettuaan opiskelijalla on hyvät työssä ja vapaa-ajalle tarvittavat digitaidot. Kurssisuorituksena saa osaamismerkin, jota voi hyödyntää työnhaussa. Hanketta koordinoi SnellmanEDU ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Lisätietoa: www.snellmankesayliopisto.fi/dikata

Geronet

Hankkeen tavoitteena on luoda tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin.

Mallissa koulutetaan tutoreita, jotka ovat mukana ikääntyville järjestettävillä digitaitoja kehittävillä kursseilla. Hanke yhdistää poikkeuksellisen laajasti eri alojen toimijoita ja sitä kehitetään yhteistyössä kesäyliopistoverkoston kanssa. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoa: https://kesayo.jyu.fi/fi/yhteistyo/yhteistyohankkeet/geronet-2019-2020

Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa

Yhdeksän kesäyliopiston yhteinen Keto-hanke – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa käynnistyy syksyllä 2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Hankkeessa tavoitteena on valmentaa 900 suomalaisen ketterän oppijan taitoja. Ketterän oppisen taitoja ovat mm. ajanhallinta, ajattelun taidot, luovuus, itsensä johtaminen, ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, palvelumuotoilu, projektityöskentely, resilienssi, tiimityö, vuorovaikutus ja digitaidot. Niitä kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista. Valmennuksia toteutetaan yhdeksän maakunnan alueella sekä lähiopetuksena että verkossa.

Hanketta koordinoi Snellman-kesäyliopisto (SnellmanEDU). Hankkeen verkkosivu: www.snellmankesayliopisto.fi/keto-hanke

Phereclos

Phereclos (www.phereclos.eu) on Eurooppalaisen lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) kansainvälinen hanke, joka lähti purjehtimaan 3-vuotiselle matkalle lokakuussa 2019. Hankkeen päätavoitteena on löytää kestäviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen tiedettä ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan näkökulmasta. Käytänteistä kootaan teos, jolla tuetaan avoimen koulutusmallin (eng. Open Schooling) toteuttamista eri maiden kouluissa ja opettajakoulutuksessa.

Kansainvälisellä tasolla hanketta koordinoi Wienin yliopiston lasten yliopisto. Hankkeen suomenkieliset sivut: www.snellmankesayliopisto.fi/phereclos-hanke

Kuva, jossa Euroopan Unionin tähtilippu on vasemmalla ja Phereclos-hankkeen logo oikealla

Learn@work

Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla. Yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa työpaikoille rakennetaan työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Hankkeessa (2018-2020) on mukana 19 pohjoissavolaista osaamisen kehittämiseen motivoitunutta työpaikkaa. Oppimisagenttivalmennuksen on aloittanut tähän mennessä 111 oppimisagenttia. Hanke on pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Hanketta koordinoi SnellmanEDU. Lisätiedot: www.snellmankesayliopisto.fi/learnwork-palvelu