DiKATA-hanke

DiKATA – HANKE AIKUISTEN DIGITAITOJEN PARANTAMISEKSI

DiKATA-hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä ja kestävä malli, jolla jokainen suomalaiset saavuttavat digiosaamisessa riittävät taidot. Jollekin riittää se, että selviää päivittäisestä asioinnista ja palvelujen hyödyntämisessä verkossa. Joku toinen taas tarvitsee syvällisempää tietoa ja osaamista, jotta elämän kaikki osa-alueet toimivat.

Hankeaika on 1.1.2019-31.12.2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 

AJANKOHTAISTA:

DiKATA-hankkeen koulutusten kilpailutus on avattu 5.4.2019 HILMA-portaalissa. Katso tiedote.


Digitaaliset perustaidot kaikille

DiKATA-hanke lähestyy aihetta sekä suoraan kouluttamalla että sosiaalisen oppimisen näkökulmasta. Tosiasia on, että oppilaitosten tarjoama klassinen oppiminen, jossa kokoonnutaan yhdessä opettajan johdolla, ei houkuta kaikkia. Varsinkin miehiä on vaikeampi saada mukaan ryhmiin. Toisaalta jokaisella meillä on kokemusta, että on olemassa ihminen/ ihmisiä, joita kutsutaan avuksi, kun kotona/ työpaikalla/ harrastustoiminnassa tai muussa elämässä tarvitaan digitaalisia taitoja. 

Tässä hankkeessa koulutamme digitaalisia perustaitoja ihmisille, jotka sitten voivat myös heijastaa ympäristöönsä digiosaamista näyttämällä, perustelemalla, vertaisohjaamalla ja vieressä auttamalla. Koulutuksiin osallistujat ovat aivan tavallisia suomalaisia, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään digiosaamistaan ja saamaan ohjaustaitoja jakaakseen osaamistaan myös muille. 

Katso tästä digitaitojen osaamistasot ja koulutusten sisällöt!

Koulutuksiin rohkaistaan erityisesti osallistumaan niitä, joiden digitaaliset perustaidot eivät ole riittäviä tämän päivän yhteiskunnassa. Koulutukset toteutetaan Tieken luomaa digitaitotasokriteeristöä hyödyntäen, jolloin ihmiset voivat saavuttaa oman taitotasonsa mukaista opetusta ja ohjausta. Koulutusten jälkeen pyritään digitaitojen kehittämiselle tarjoamaan jatkuvaa tukea linkittämällä koulutuksiin osallistuneet alueellisesti yhteen. Näin syntyneitä Dikata-verkostoja tuetaan aktiivisesti hankkeen ajan ja luodaan suunnitelma, jonka mukaan verkosto jatkaisi toimintaansa myös hankkeen jälkeen.

DiKATA-koulutuksiin osallistuneita kannustetaan järjestämään erilaisia digitaitoja vahvistavia kohtaamisia, esim. digi-iltamia, digi-tupperware-kutsuja, digikampanjoita, virtuaalisia Q/A-tempauksia. Mitä vain, mikä innostaa ihmisiä kokeilemaan ja oppimaan lisää digitaitoja. DiKATA-verkostojen toimintaa voidaan pelillistää palkitsemalla innovatiivisimmat ja aktiivisimmat kokeilut valtakunnallisesti tai alueellisesti.

 • Perheelleen ja ystävilleen Dikata-verkoston jäsen toimii läsnäolevana auttajana ja ongelmanratkaisujen fasilitoijana
 • Työpaikalla Dikata-verkoston jäsen voi ohjata työtovereitaan digitaitojen hyödyntämisessä työkontekstissa ja auttaa löytämään digitaalisia perustaitoja vahvistavia sisältöjä
 • Opiskeleva Dikata-verkoston jäsen voi puolestaan auttaa opiskelukavereitaan oppimiseen ja opiskeluun liittyvien digitaitojen käytössä
 • Vapaaehtoistyössä Dikata-verkoston jäsen voi vaikuttaa toisten vapaaehtoisten digiosaamisen lisääntymiseen
 • Harrastustoiminnassaan Dikata-verkoston jäsen voi edistää harrastajayhteisön toimintaa digitaalisessa kontekstissa ja auttaa muiden harrastajien digitaitojen kehittymistä
 • Kirjastossa työskentelevä Dikata-verkoston jäsen voi kehittää erilaisia tapahtumia ja toimintamuotoja, jotka soveltuvat kirjaston toiminnan yhteyteen.
 • Järjestössä toimiva Dikata- verkoston jäsen voi käyttää osaamistaan jäsenistön ja järjestön toiminnan kehittämiseen.

DiKATA-koulutuksiin osallistuneiden muodostamat alueelliset DiKATA-verkostot, toimivat vapaaehtoispohjalta. Ne organisoituvat aktiivisina paikallisesti kokoontuvina ja/ tai someyhteisöinä ja pyrkivät yhteistyöhön muiden paikallisten verkostojen ja someyhteisöjen kanssa. Verkostojen toimintaa aktivoidaan erilaisten tempausten, kampanjoiden ja kokoontumisten avulla. Hankkeen toimijat sitoutuvat jatkamaan verkostojen aktivointia ja ylläpitoa myös hankkeen jälkeen. Ks. vertaistuen merkitys osaamisen kehittämisessä mm. TIEKE, Digiosaaminen ja merkitys -selvitys, 2017)


Oppimissisällöt tavoitettavissa monin eri tavoin

DiKATA-koulutuksia järjestävät maan 18 kesäyliopistoa ympärivuotisesti hankkeen keston aikana ja koulutukset jatkuvat osana kesäyliopistojen lakisääteistä toimintaa myös hankkeen jälkeen. Koulutukset voivat sisältää lähiopetusta, vuorovaikutteisia verkkokoulutuksia (online) sekä itseopiskelukoulutusmateriaaleja (on-demand). Uusia Dikata-koulutuksia järjestetään myös hankkeen päättymisen jälkeen. Koulutuksiin voivat osallistua kaikki digitaalisten perustaitojen parantamisesta kiinnostuneet, kukin oman taitotasonsa mukaisiin ryhmiin.

Hankkeen tavoitteena on parantaa 50.000 suomalaisen digiosaamista. Tavoitamme heidät joko suoraan koulutusten kautta tai välillisesti DIKATA-verkostojen toiminnan kautta. DiKATA-koulutuksiin osallistuvat heijastavat omaan ympäristöönsä (työssä, harrastuksessa, muussa elämässä) saamaansa osaamista neuvomalla, ohjeistamalla, jakamalla tietoa ja neuvomalla oppimislähteiden äärelle perheenjäseniään, sukulaisiaan, ystäviään, työtovereitaan jne. DIKATA-koulutuksissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että osallistujat jakavat tietoa ja osaamista eteenpäin. 

Koulutukset perustuvat osallistujien henkilökohtaiseen lähtötasoon ja tavoitteisiin. Oppimissisällöistä valikoituu osallistujille juuri hänen tarvitsemansa sisällöt ja hän voi myöhemmin täydentää osaamistaan. Yhden oppimissisällön hyväksytty haltuunotto tai aiemmin hankittu osaaminen mahdollistaa digiosaamiskriteereitä vastaavan virtuaalisen DiKATA-suoritusmerkin saamisen. Niitä voi kerätä yhden tai useampia, jolloin pelillistämisajattelua hyödyntäen voidaan saada ihmiset opiskelemaan enemmän kuin mitä he ensin ajattelivat. Esim. 10 DiKATA-suoritusmerkkiä keränneille voisi olla luvassa jokin pieni bonuspalkinto.

Koulutukset koostuvat moduleista, joissa on lähiopetusta, vuorovaikutteista verkkokoulutusta ja/ tai itseopiskelumateriaaleja. Itseopiskelumateriaaleista syntyy DiKATA-tietopankki, joka on kaikkien DiKATA-koulutuksiin osallistuvien käytössä myös koulutusten ulkopuolella ja sitä päivitetään jatkuvasti. Tietopankkiin myös linkitetään luotettavaa, avoimesti saatavilla olevia aineistoja mm. Ylen Digitreenit. Tietopankissa olevan tiedon muodot ovat moninaisia esim. sivustoja, sovellusvinkkejä, artikkeleita, kirjoja, blogeja, uutiskirjeitä, podcasteja ja videoita. Tietopankkia kootaan yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston koordinoiman Geronet-hankkeen kanssa.

Ajanhallinta ja Informaatioergonomia

 • Kalenterin käyttö
 • Tehtävälistojen hallinta
 • Muut ajanhallintatyökalut
 • Tiedostomuodot ja nimeäminen
 • Omien tiedostojen käyttö eri laitteilta

Tiedonhankinta

 • Tiedonhaku: tekstimuotoinen tieto, äänitiedostot (esim. podcast), videot
 • Somepalvelut ja virtuaaliassistentit tiedonhankinnassa
 • Erilaisten sähköisten sisältöjen avaaminen
 • Sähköinen lukeminen (mobiililaitteet, lukulaitteet jne.)
 • Digitaalinen lainaaminen
 • Vapaat ja avoimet resurssit netissä

Tiedonhallinta

 • Verkkoartikkelien kokoaminen teemoittain yhteen
 • Lukemisen apuvälineet (tekstistä puheeksi)
 • Sanakirjat
 • Viranomaisasiointi sähköisiä asiakirjoja käyttäen
 • Kuvien säilyttäminen digitaalisessa muodossa

Tiedon muokkaaminen

 • Muistiinpanosovellukset
 • Kirjoittamisen apuvälineet ja -alustat
 • Mielle- ja käsitekartat
 • Puhumalla kirjoittaminen
 • Pilvipalvelujen käyttö
 • Perustoimistosovellusten oivaltava käyttö
 • Sisällön jakaminen
 • Tietojen siirto laitteelta toiselle
 • Koodaamisen alkeet

Viestintä ja vuorovaikutus

 • Digitaalinen identiteetti: ammatillinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa
 • Blogin kirjoittaminen
 • Etäosallistuminen kokouksiin, palavereihin
 • Videokuvan käyttö 
 • Sähköpostin ja muiden viestintäkanavien valinta
 • Yhteiskirjoittaminen
 • Turvallinen verkko-ostaminen

Tekijänoikeus- ja tietoturvataidot

 • Laitteiden suojaaminen
 • Salasanojen muodostaminen
 • Varmuuskopiointi
 • Tunnistautuminen erilaisiin viranomaisjärjestelmiin
 • GDPR-tietoturva
 • Roskapostin suodattaminen

Toimijat ja yhteistyökumppanit

Hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan 18 kesäyliopistoa eli se kattaa laajuudeltaan koko Suomen. Kesäyliopistot ovat pieniä ja ketteriä koulutusorganisaatioita, joiden toiminta reagoi responsiivisesti ihmisten ja yhteiskunnan kulloinkin ajassa oleviin osaamistarpeisiin. Kesäyliopistot kykenevät pysyvästi hoitamaan digitaitojen vahvistamistehtävää osana perustoimintaansa, kunhan tässä hankkeessa luotu toimintamalli saadaan testattua ja kehitettyä.

Valtakunnallisena yhteistyökumppanina hankkeessa on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. TIEKEn roolina on luoda pysyvä, kansallinen digitaitokriteeristö, jonka avulla ihmiset voivat arvioida omaa digiosaamistaan ja tunnistaa osaamisvajeensa. TIEKE myös osallistuu DIKATA-koulutusten suunnitteluun ja siihen liittyvän osaamismerkistön tuottamiseen. Lisäksi TIEKE välittää osaltaan tietoa hankkeesta ja on mukana suunnittelemassa hankkeen koulutuksia ja toteuttamassa niitä.

Suunnitelmissa on myös yhteistyössä TIEKE kanavia hyödyntäen kontaktoida ammattiliittoja ja kansalaisjärjestöjä, joiden kautta vahvistamme ihmisten tavoittamista sekä saamme välitettyä tietoa DiKATA-koulutuksista valtakunnallisesti.

Hankeyhteistyöstä on sovittu myös Erilaisten oppijoiden liitto ry:nkanssa, jonka tehtävänä on oppimisen tasavertaisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Heillä on tietoa ja osaamista liittyen aikuisten oppimisen tukemiseen ja oppimisen digitaalisiin välineisiin (ks. www.lukiapuvaline.fiwww.oppi-va.fi ja http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/?page_id=6002). Hankkeessa Erilaisten oppijoiden liitto ry toimii viestintäkanavana, yhteistyökumppanina koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä oppimissisältöjen jakokanavana.


Lisätiedot ja yhteydenotot

Hankekoordinaattori Reetta Karjalainen, reetta.karjalainen@snellmankesayliopisto.fi / puh. 044 746 2842