Katsaus alkuvuoteen 2019!

Vaikka kuluvaa vuotta onkin runsaasti jäljellä, on hyvä katsoa hieman tulevaankin. Ensi vuonna meillä alkaa useita pitkiä täydennyskoulutuksia ja eri alojen avointa korkeakouluopetusta. Nyt esittelemme niistä muutaman, jotka alkavat helmikuussa Kuopiossa!

Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus 40 op on suunnattu pe­da­go­gi­sen, hoi­dol­li­sen, te­ra­peut­ti­sen sekä so­si­aa­li­alan työn­te­ki­jöil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät las­ten ja lap­si­ryh­mien kans­sa tai ai­ko­vat sel­lai­siin teh­tä­viin. Kou­lu­tus an­taa am­ma­til­lis­ta tie­toa ja ko­ke­muk­sia lap­sen tun­ne­ke­hi­tyk­sen tu­ke­mi­ses­ta sekä tun­tei­den tun­nis­ta­mi­sen ja kä­sit­te­le­mi­sen opet­ta­mi­ses­ta tut­kit­tuun tie­toon poh­jau­tu­vin, ja käy­tän­nös­sä hy­väk­si ko­et­tu­jen me­ne­tel­mien avul­la. Koulutuksessa on useita laadukkaita kouluttajia. Koulutukseen haetaan  va­paa­muo­toi­sel­la ha­ke­muk­sel­la 15.1.2019 men­nes­sä.

Jo neljättä kertaa Kuopiossa alkaa erittäin suosittu kokonaisuus Voimavarakeskeinen työnohjaaja koulutus 60 op. Kou­lu­tus pe­reh­dyt­tää voi­ma­vara­kes­kei­sen työs­ken­te­lyn fi­lo­so­fi­aan, te­o­ri­aan ja käy­tän­töön työn­oh­jauk­ses­sa. Voi­ma­vara­kes­kei­nen työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tus so­pii kas­va­tus-, ope­tus-, so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sil­le sekä työ­yh­tei­sön ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le, joil­la on vä­hin­tään opis­to­ta­soi­nen pe­rus­kou­lu­tus ja oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta työn­oh­jauk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta. Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 8.1.2019 mennessä.

Palaute työnohjaajakoulutuksen suorittaneelta:
”Kou­lut­ta­jat oli­vat ai­van huip­pu­ja! Jor­ma Aho­nen eri­tyi­ses­ti on kor­ke­a­ta­soi­nen kou­lut­ta­ja. Hä­nel­lä kyky aut­taa kou­lu­tet­ta­vaan­sa/oh­jat­ta­vaan­sa oi­val­taa asi­oi­ta ja huu­mo­ri­a­kin riit­tää sekä ti­lan­ne­ta­jua.”

Musiikkiterapian perusopinnoissa 30 op opis­ke­li­ja saa van­kan tie­to­poh­jan alan te­o­ri­as­ta, tut­ki­muk­ses­ta ja käy­tän­teis­tä eri koh­de­ryh­mien pa­ris­sa. Opin­not pe­reh­dyt­tä­vät myös mu­siik­ki­te­ra­pi­an so­vel­luk­siin ja käy­tän­töi­hin eri­lai­sis­sa di­ag­nos­ti­sis­sa koh­de­ryhmissä. Koulutus on suunnattu hoi­to-, kas­va­tus-, eri­tys­kas­va­tus- tai mu­siik­ki­alan am­ma­teis­sa toi­mi­vil­le, sivu­aine­opin­noik­si mu­siik­ki­tie­teen ja mu­siik­ki­kas­va­tuk­sen, psy­ko­lo­gin, eri­tyis­pe­da­go­gii­kan ja kas­va­tus­tie­teen opis­ke­li­joil­le tai osak­si mu­siik­ki­te­ra­peu­tin klii­ni­seen kel­poi­suu­teen joh­ta­vaa kou­lu­tus­ta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Heräsikö kiinnostus? Katso lisää linkeistä ja muu koulutustarjonta etusivultamme. Tervetuloa kehittämään itseäsi!

Ilmoittautuminen avoinna vielä – HETKEN!

Lukukausi on startannut vauhdilla ja nyt viedään viimeisiä hetkiä ilmoittautua useisiin koulutuksiin. Etsitpä sitten uutta harrastusta, taitojen syventämistä, tukea työhösi tai kerhoa lapselle tai nuorelle, meiltä löytyy mahdollisuuksia näihin kaikkiin! Lisätietoja saat klikkaamalla koulutusta, toimi nopeasti!

IISALMESSA

Kunnan vahingonkorvausvastuu katujen kunnossapidossa>>

Esteellisyyspäivä>>

Kotiseutuni Iisalmi -historiapiiri>>

VERKOSSA

Verkkomarkkinoinnin ajokortti (2op)>>

Terapeuttinen sukupuu>>

Sukututkimuksen lähdemerkkinät, SukuJutut, Gramps ja Suomi-tietokanta>>

Yhdistyksen, järjestön ja vapaaehtoistyön digitaitojen valmennus (1op)>>

Opeta koodausta 1>>

Englannin kieliopin ja kuuntelun peruskurssi>>

KUOPIOSSA

Lean-johtaminen – lisää tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä>>

English Club>>

Lasten Yliopisto ja Nuorten Tiedetoiminta>>

Kulttuurihistorian perusopinnot (25op)>>

 

Lisätietoja saat myös asiakaspalvelustamme p.044 746 2840 tai asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

Motivaatiomaanantai – Mitä opinnot antavat työelämään?

Meillä Snellman-kesäyliopistolla alkoi viime vuoden marraskuussa Design Management – palvelumuotoilun perusopinnot (25op). Kouluttaja Matti Laitinen haastatteli erästä opiskelijaa muutama viikko sitten lähiopetuspäivillä ja tällä videolla saamme erinomaisen näkymän siihen mitä palvelumuotoilu on. Katso lisää lyhyeltä videolta:

 

Työn ohella toteuttavista koulutuksista opiskelija saa välitöntä antia työelämään, kuten lisää työkaluja ja uusia näkökulmia. Meillä voi opiskella pitkiä ammatillisia tai avoimen korkeakoulun kokonaisuuksia, eri mittaisia verkkokoulutuksia sekä kolmessa eri kaupungissa lähikoulutuksia erilaisiin tarpeisiin. Tarjoamme myös tilauskoulutuksia räätälöidysti työelämän muuttuviin tarpeisiin. Olemme avoinna ympäri vuoden.

Tilaamalla sähköisen kuukausittaisen uutiskirjeemme, pysyt tiedon kärjessä: tilaa uutiskirje!

 

Uutuus: Digitaidot hukassa yhdistyksessä tai vapaaehtoistyössä?

Oletko mukana yhdistystoiminnassa harrastusten tai työn puolesta? Onko hankaluuksia jakaa informaatiota ja tiedostot ovat usein kateissa? Webinaarisarjasta saat helposti sovellettavia käytännön vinkkejä kuinka voit tehostaa toimintaanne ja säästää aikaa. Verkkokoulutuksessa tu­tus­tu­taan mak­sut­to­miin ja help­po­käyt­töi­siin, ver­kos­ta löy­ty­viin työ­ka­lui­hin, jot­ka hel­pot­ta­vat ja no­peut­ta­vat yh­dis­tyk­sen tai jär­jes­tön työs­ken­te­lyä. Työ­ka­lu­ja voi­daan käyt­tää sekä jä­sen­ten vä­li­seen että ulos­päin suun­tau­tu­vaan vies­tin­tään ja yh­teis­työ­hön.

Jenni Rissanen, KTM Paju Consulting Oy:sta toimii opettajana uudessa verkkokoulutuksessa, joka on suunnattu eritoten kolmannen sektorin toimijoille ja vapaaehtoistyöntekijöille.

Katso lisätietoja Yhdistyksen, järjestön ja vapaaehtoistyön digitaitojen valmennus (1op) ja ilmoittaudu mukaan 25.9 mennessä! Löydät tapahtuman myös Facebookista.

Snellman-kesäyliopiston koko syyslukukauden digitaitojen koulutustarjonta löytyy tästä.

 

P.s Jos et ole vielä kuukausittaisen uutiskirjeen saaja, voit tilata sen nopeasti täältä. Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa koulutuksista, uutuuksista ja tapahtumista!

 

Kirjailija Kirsi Pehkosen kokemuksia kirjoittamisen opinnoista

Kirjailija ja luokanopettaja Kirsi Pehkonen suoritti SnellmanEDUlla kirjoittamisen perusopinnot ja aineopinnot muutama vuosi sitten. Pyysimme Kirsiä kertomaan kokemuksiaan opiskelusta ja iloksemme hän ehti haastatteluun.

Lähdin opiskelemaan Kirjoittamisen perusopintoja saadakseni lisää näkökulmia ja taitoja kirjoittamiseeni. Opintojaksojen sisällöt olivat konkreettisia ja kiinnostavia, ja etenkin ne kurssit, joissa sai työskennellä oman osaamisensa ja mukavuusalueensa rajoilla ja ulkopuolellakin, osoittautuivat hyvin antoisiksi. Kurssien vaihtuvat, oman erityisalansa taitavat opettajat toivat kukin tuoreita eväitä kokeneillekin kirjoittajille.

Opinnoissa tutustuttiin toki teoriaan, mutta paljon nimenomaan käytäntöön, siis kirjoittamiseen. Opiskelijan kansioon kertyi melkoinen määrä erityyppisiä tekstejä, joita olen voinut hyödyntää myöhemmin. Esimerkiksi rikosromaanin Karhuvaaran uhri (Myllylahti 2015) keskeiset kohtaukset alkoivat hahmottua lopulliseen muotoonsa yhtenä osana perusopintoja.

Ihan huippua oli kuitenkin saada kirjoittaa, lukea ja keskustella teksteistä samanmielisten, siis kirjoittamisesta kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Lähipäivät olivat merkittyinä kalenteriini isoin kirjaimin ja ne olivat opiskelun huippukohtia. Monien opiskelukavereiden kanssa pidämme yhteyttä edelleen ja olemme toinen toisemme vertaistukia ja -arvioijia kirjoittamisessa.

Kirjoittamisen opinnoissa opin lukemaan omaa ja muiden tekstejä uudella tavalla, opin muokkaamaan niitä yhä paremmiksi. Opin ottamaan vastaan haasteita ja nauttimaan niistä: on yllättävän hauska kirjoittaa aiheista ja tavoilla, joiden suuntaviivat on antanut joku muu. Siinä oppii itsestään yhtä ja toista, myös kirjoittajana. Kirjoittamisen opinnot ovat vieneet minua eteenpäin kirjoittajan ja kirjailijan työssä, antaneet varmuutta ja luottoa omaan tekemiseen.

Jatkoin perusopinnoista innolla suoraan aineopintoihin. Niiden päätteeksi tutkin kandidaatin tutkielmassa kirjailijan työskentelyä ja tekstin muokkaamisen menetelmiä. Ajatus laajeni ja jalostui myöhemmin tietokirjan aiheeksi. Kirjailijahaastatteluihin pohjaava tietokirja Käsikirjoittajasta kirjaksi, Miten kirjailijat muokkaavat tekstiään? ilmestyy syksyllä 2018 (Reuna Kustantamo).

Kirjoittamisen perusopinnot (30 op) alkaa Kuopiossa 23.10.2020. Muistathan, että ilmoittautuminen päättyy jo 12.10. Tahdotko sinä syventää harrastustasi? Etsikö kenties uutta kanavaa ilmaista itseäsi tai onko tavoitteena luoda itsellesi uusi ammatti? Tervetuloa mukaan!

Täältä löydät lisätietoja avoimesta korkeakouluopetuksesta.  Lisätietoja suunnittelijaltamme Riikka Asikaiselta puh. 044 746 2845 tai riikka.asikainen@snellmanedu.fi.

Kuva: Petri Jauhiainen

Päivitetty 24.9.2020, lisätty uudet päivämäärät ja päivitetty yhteystiedot.

Näihin koulutuksiin ehdit vielä! TOP 5!

Yli 100 koulutuksen joukosta löytyy varmasti mieluista opiskeltavaa niin ammatillisessa kuin harrastusmielessäkin syyslukukaudelle. Joko sinä olet löytänyt suosikkisi?

Tässä listassa on TOP 5 koulutusta, joiden ilmoittautuminen päättyy pian. Nämä koulutukset on suunnattu eritoten ammatillisen osaamisen vahvistamiseen eri aloilla. Klikkaamalla koulutusta, saat lisätietoja näkyviin!

  1. Tehosta organisaatiosi digitaalista näkyvyyttä somessa, nettisivuilla ja uutiskirjeissä >>
  2. Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen >>
  3. Tunnetaidot työpaikalla >>
  4. Tukiviittomat tutuiksi >>
  5. Tavoitteena kestävä muutos – vaikuttava elämäntapaohjaus >>

 

Lasten yliopisto mukana syksyn tapahtumissa!

Lasten yliopisto on tänä syksynä mukana Iloa & valoa Savilahdessa-tapahtumassa ja Matkuksella Tutkijoiden yö Kuopiossa-tapahtumassa. Tervetuloa samalla tutustumaan syksyn kerhoihin ja ohjaajiin!


Iloa & Valoa lauantaina 8.9, Yliopiston ranta, klo 14-18 nonstop

Nyt lähdetään koko perheen voimin tutkimusmatkalle Savilahden ympäristöön! Pisteellä jaettavien korttien avulla tutkitaan ja opetellaan lähiympäristössä esiintyviä kasveja ja puulajeja. Matkalla kerätään syksyn pudottamia lehtiä ja lopulta palataan ohjaajien luokse kerättyjen aarteiden kanssa. Pisteellä on mahdollisuus yhdessä perheen kanssa taiteilla lehdistä vaikkapa lehtisiili, lehtikimppu tai lehtiseppele.


Tutkijoiden Yö perjantaina 28.9, Kauppakeskus Matkus, klo 16-20 nonstop

Tiedettä ja taidetta perheen nuorimmille! Tutkijoiden yössä kannustetaan lapsia kokeilemaan, tutkimaan ja ihmettelemään ympäröivää maailmaa. Lasten yliopiston pisteellä voi askarrella oman hyönteisen, osallistua luonnontiede-visailuun sekä tutustua arkipäiväiseen kemiaan.

Lisätietoja: koordinaattori Outi Savolainen, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi.

Vielä ehdit ilmoittautua näihin koulutuksiin!

Oletko jo tutustunut syyslukukauden koulutustarjontaan? Ilmoittautuminen useisiin koulutuksiin päättyy aivan lähipäivänä, joten tutustu nopeasti sisältöihin linkeistä ja ilmoittaudu mukaan!

Yritysilmeen visualisointi – työpaja

Työelämän englantia – Business English speaking and listening skills

Oikeusalan täydennyskoulutukset

Sukellus ranskan kieleen – matkailua ranskaan

Ajankohtaista nyt! – luentosarja, tapahtuman löydät myös Facebookista!

Kertomuksia elämästä – jatkavien ryhmä ja Kertomuksia elämästä – uusille kirjoittajille

 

P.s Jos sinulla on esittää toiveita tulevista koulutuksista, otamme mielellään ehdotuksia ja vinkkejä vastaan. Koulutussuunnittelijamme suuntaavat pian katseet kohti kevättä! Yhteystietomme löydät yläpalkista.

Koulutusvinkit Iisalmeen ja Kuopioon!

Innostutko ryhmähengestä ja osallistavasta opetuksesta? Tarjoamme vuorovaikutuksellista lähiopetusta Kuopion lisäksi myös Iisalmessa ja Varkaudessa. Tässä koordinaattorimme Heidin muutama vinkki syyslukukaudelle:

Varkaudessa alkavia opintoja:
– InDesign-julkaisuohjelma aloittelijoille (myös Iisalmessa!)
– Haastavat asiakastilanteet – motivoiva keskustelu asiakaskohtaamisissa
– Kuinka teen helposti videoita someen?
Katso lisätietoja kaikista Varkauden koulutuksista täältä

Iisalmessa alkavia opintoja:
– Kotiseutuni Iisalmi -historiapiiri
– Aistiva ja tunteva eläin
– Koira-avusteinen pedagogiikka
Katso lisätietoja kaikista Iisalmen koulutuksista täältä

Lisätietoja koulutuksista puh. 044 746 2840 ja asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

Olethan tykännyt jo Facebook-sivustamme?

Syyslukukausi on hyvässä vauhdissa!

Syksy on uudistumisen aikaa ja opiskelijoidemme tavoin myös me tahdomme kasvaa ja kehittyä.

Elokuun alussa meillä aloitti markkinointikoordinaattorina ja tapahtumatuottajana Heidi Kotikumpu, joka on koulutukseltaan kulttuurituottaja (AMK). Heidi työskentee monipuolisesti mm. markkinoinnin, sisällöntuotannon ja tapahtumien parissa. Toimistolla Heidi on otettu iloisesti ja avosylin vastaan!

Kesän kääntyessä syksyyn on otollinen aika terävöittää mieltä ja tarttua toimeen. Panostamme siihen, että voimme tarjota laadukasta koulutusta ympärivuotisesti erilaisiin tarpeisiin. Snellman-kesäyliopisto tarjoaa tänä syksynä yli 100 erilaista koulutusta. Tiesithän, että voit opiskella verkossa tai lähiopetuksena, jota tarjoamme Kuopion lisäksi Iisalmessa ja Varkaudessa. Olemme myös tavoitettavissa niin puhelimitse kuin sähköpostillakin, jos sinulla herää kysymyksiä koulutuksien sisältöihin liittyen tai et osaa valita juuri sinulle sopivaa kokonaisuutta. Autamme sinua mielellämme!

Tutustu koulutuksiimme ja ilmoittaudu mukaan, sillä paikat viedään pian. Ilmoittautuminen hoituu nopeasti verkossa ilman rekisteröitymistä taikka verkkopankkitunnuksia. Olethan tilannut jo uutiskirjeemme, jonka lähetämme kerran kuukaudessa? Uutiskirjeen tilaajana saat ensimmäisenä tietoa koulutuksista, tapahtumista ja uutuuksista. Tilaa uutiskirje täältä!

Hyvää syksyn alkua!