Mediatiedote 13.12.2018

TYÖPAIKASTA OPPIMISPAIKKA – KOHTI KETTERÄSTI OPPIVAA ORGANISAATIOTA

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja taitovaatimukset kasvavat työtehtävien vaativuuden kasvaessa. Työelämän muutoksissa pärjätäkseen työntekijöiden tulee varmistaa oma oppimis- ja muutoskykynsä ja niiden ylläpitäminen. Snellman-instituutti on vastannut tähän muutokseen käynnistämällä tänä syksynä kaksivuotisen EU-hankkeen, jossa kehitetään työssäoppimisen uusia tapoja ja sisältöjä. Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten kanssa vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla.

Mukaan otetaan 20 työpaikkaa Pohjois-Savosta eri toimialoilta.

Hanke on ainutlaatuinen valtakunnallisestikin jo herättänyt suurta kiinnostusta. Se on erinomainen tilaisuus pohjoissavolaisille työpaikoille päästä luomaan uudenlaista työntekemisen ja oppimisen yhdistävää kulttuuria. Ihmisten oppiminen on tärkeämpää kuin ihmisten tehokkuus. Samoin organisaatioiden oppiminen on tärkeämpää kuin organisaatioiden tehokkuus. Kilpailukyky perustuu yhä enemmän ihmisten kykyyn hankkia ja omaksua nopeasti kunkin tilanteen vaatimat tiedot ja soveltaa niitä sen hetkiseen tekemiseen, löytää tiedon avulla uusia ratkaisuja aivan uusiin ongelmiin ja jopa oivaltaa uusia ongelmia.

Mukaan hankkeeseen ehtii vielä alkuvuodesta 2019. 

Järjestämme 27.2.2019 Kuopiossa Ketterän oppimisen seminaarin, joka on avoin kaikille kiinnostuneille. Seminaarin pääpuhujanaon dosentti Leenamaija Otala, joka toimii Learn@work-hankkeen valmentajana.

Leenamaija Otala on tekniikan tohtori, tietokirjailija ja yritysjohdonkonsultti. Hänen viimeisin tietokirjansa Ketterä oppiminen – Keino menestyä jatkuvassa muutoksessa on julkaistu maaliskuussa 2018. Sattumalta lähes samaan aikaan Snellman-instituutissa oli kirjoitettu Learn@work-hankehakemus samalla idealla. Tietokirjan julkaisun jälkeen Instituutin johtaja Soili Meklin lähestyi Otalaa ja tästä seurasi tiivis yhteistyö, joka nyt jatkuu koko hankkeen ajan. Otalan tietokirja Ketterä oppiminen- Keino menestyä jatkuvassa muutoksessa on valittu Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkintokilpailuun finaaliin.

Learn@work-hanke järjestää 18.12 klo 13-14 Snellman-instituutin tiloissa (os. Haapaniemenkatu 40) lehdistötilaisuuden, jossa paikalla ovat Leenamaija Otala, hankekoordinaattori Outi Savolainen ja Snellman-instituutin johtaja Soili Meklin. Tervetuloa!

Lisätiedot

Outi Savolainen 044 7462846, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi
Soili Meklin 044 746 2841,soili.meklin@snellmankesayliopisto.f

Learn@work-hanke on pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Videolla HR Director Johanna Pirinen kertoo miksi FinVector on lähtenyt mukaan Learn@work-hankkeeseen ja mitä he odottavat hankkeelta.

Kevään koulutukset ovat nyt julkaistu!

Jos olet uutiskirjeemme tilaaja, sait tänä aamuna tiedon ensimmäisenä kaikista kevään koulutuksistamme, ehditkö jo kurkata?  Toimimme laajasti Pohjois-Savon alueella, mahdollistaen oppimisen ja kehittymisen Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Olemme myös aktiivinen verkkokouluttaja. Verkossa tapahtuva oppiminen on mahdollista missä ja milloin vain.

Kevään osalta suurin uudistuksemme on Aktiiviset aikuiset, joiden koulutukset on suunniteltu kaikille, ketkä haluavat harrastaa, sivistyä ja kehittyä tai pysyä mukana muuttuvan maailman menossa. Näissä koulutuksissa voi haastaa itseään sopivin annoksin, hyvässä seurassa ja mielenkiintoisten asioiden äärellä. Tarjoamme mahdollisuuksia olla aktiivisesti tekemässä, toimimassa ja oppimassa tai vain mukana kuuntelemassa, tapaamassa ystäviä ja saamassa virikkeitä. Aktiiviset aikuiset- toiminta on avointa kaikille aktiivisille aikuisille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tarjoamme myös innostavan valikoiman kieliopintoja, avointa korkeakouluopetusta ja Lasten yliopiston kerhoja. Alati muuttuvan työelämään tarpeisiin meiltä löytyy useita erilaisia koulutuksia esimiehille ja yleisesti työelämätaitoja kehittävää koulutusta. Kasvatus-ja opetusala sekä sosiaali- ja terveysala on perinteisesti yksi vahvuuksistamme ja molemmista aloista löytyy erittäin runsas valikoima myös keväälle. Jos kävi niin, ettet löydä mitä etsit, ota yhteys asiakaspalveluumme. Työstämme jatkuvasti tulevia kausia ja otamme erittäin mielellämme toiveita ja kehitysehdotuksia vastaan: p. 044 746 2840 / asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

Kaupunkikohtaisesti koulutustiedot löydät: Iisalmi, Kuopio, Varkaus ja toki verkko.

Katso linkistä suoraan sinua kiinnostavan teeman, kaupungin tai ammatti-alan koulutukset. Ilmoittautuminen on jo avoinna!  Tahdomme tarjota parasta tietoa – parhaaseen aikaan. Mitä, miten ja milloin sinä haluat oppia?

Tilaa uutiskirjeemme tästä ja pysy tiedossa kiinni säännöllisesti!

 

Tiedolla työskentely ja oppimaan oppiminen

Anu Ojaranta ( kirjastonhoitaja, tutkija, opettaja, kouluttaja, FM, AmO,) on kouluttajana tammikuussa alkavassa verkkokoulutuksessa: Tiedolla työskentely ja oppimaan oppiminen. Anu on toi­mi­nut kir­jas­to­alan ope­tuk­sen leh­to­ri­na. Anun väi­tös­kir­ja, joka on par­hail­laan ar­vi­oin­ti­pro­ses­sis­sa, kä­sit­te­lee vuo­sien 2004 ja 2014 pe­rus­o­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­mien kä­si­tyk­siä in­for­maa­ti­o­luku­tai­dos­ta. Anun toi­nen tut­ki­mus­koh­de liit­ty vale­me­di­aan ja hän on yksi Val­heen jäl­jil­lä (Avain, 2018) kir­jan kir­joit­ta­jis­ta. Täl­lä het­kel­lä hän työs­ken­te­lee Tu­run kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa di­gi­taa­li­sen osaa­mi­sen hank­kees­sa.

Pyysimme Anua kertomaan hieman lisää verkkokoulutuksesta, kenelle se sopii ja mitä siinä voi oppia:

Pelkkä informaatio ei vielä tee kenestäkään viisaampaa. Vasta asianmukaisen työskentelyn kautta informaatio muuttuu tiedoksi. Jotta onnistuisimme juurruttamaan tiedolla työskentelyn tavan lapsiin ja nuoriin, meidän tulee tavoitella työtapoja, joissa yhdistetään informaatiolukutaito tiedolla työskentelyyn ja oppimiseen.

Webinaari-sarjan aikana opimme ajattelemaan tiedonhallintaa osana oppimista. Informaatiolukutaito on aina prosessi, jonka aikana tehdyt valmistelut vievät oppijaa eteenpäin vaihe kerrallaan. Väitöskirjatutkimukseni osoitti, että 2014 perusopetuksen opetussuunnitelma ottaa informaatiolukutaidon aspektit esille varsin laajasti. Puolet aineistosta löydetyistä osumista asettuu prosessin viimeiselle kolmannekselle, eli nimenomaan tiedolla työskentelyn alueelle. Ensimmäinen kolmannes koostuu oppimistehtävään valmistautumisesta ja keskimmäinen kolmannes käsittelee itse tiedonhakua ja kriittistä ajattelua.

Webinaari-sarja sopii kaikille, jotka haluavat kehittää osaamistaan syventämällä käsitystään informaatiolukutaidon merkityksestä oppimiselle. Opettajat, kouluyhteistyötä tekevät kirjastoalan ammattilaiset tai opettaja/koulukirjastonhoitaja työparit, jotka haluavat syventää yhdessä työskentelyn muotoja. Ohjatun tutkimuksen menetelmät kulkevat oppijan rinnalla auttaen eteenpäin, opettajan ja mahdollisesti myös kirjastonhoitajan ohjauksessa. Ohjaaminen on oleellinen osa esimerkiksi onnistunutta ilmiöprojektia projektia. Tervetuloa mukaan oppimaan, keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia!

Kiinnostuitko? Katso lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan 8.1.2019 mennessä. Webinaarit ovat katsottavissa milloin ja missä vain, täysin oman aikataulusi mukaan. Opiskelijat saavat tallenteen rajattomaan katseluun jokaisen webinaarin jälkeisenä päivänä.

 

Kuva: www.anuojaranta.fi

Vuoden 2019 ensimmäinen koulutus!

Vuoden ensimmäinen koulutus on Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa —verkkokoulutus.

Webinaarisarja alkaa 10.1.2019, juuri loppiaisen ja arkeen palaamisen jälkeen. Tässä koulutuksessa viedään asiantuntijuutta henkilön lähiyhteisöihin ja pohditaan kuinka tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, perheen ja muiden yksiköiden kanssa, jotta ih­mi­sen täy­si­val­tai­nen osal­lis­tu­mi­nen läpi koko yh­teis­kun­nan ja elä­män­kaa­ren eri vai­heis­sa olisi mahdollista. We­bi­naa­ri­sar­ja on laa­ja ja asi­aa lähestytään konkretian avulla hy­vin koko­nais­val­tai­ses­ti. Tavoitteena on tuoda esil­le yh­teis­öl­li­nen ote te­hok­kaa­na uu­te­na ta­pa­na kun­tou­tuk­ses­sa.

Verkkokoulutus on vuorovaikutuksellinen ja mahdollistaa opiskelun milloin ja missä tahansa. Opiskelijat saavat kaikkien webinaarien tallenteet, joita voi katsoa vaikka useammankin kerran.

Kouluttajat ovat pitkän linjan ammattilaiset:

Han­ne­le Meri­kos­ki, puhe­te­ra­peut­ti, FM, työn­oh­jaa­ja
Sirk­ku Ruu­su­vuo­ri, puhe­te­ra­peut­ti, FM
Tai­na Olki­nuo­ra, puhe­te­ra­peut­ti, FM

Tämä webinaarisarja soveltuu:

  • Puhe-, fy­sio-, toi­min­ta- ja mu­siik­ki­te­ra­peu­tit sekä psy­ko­lo­git ja neu­ro­psy­ko­lo­git
  • Ope­tus­alan am­mat­ti­lai­set
  • Var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lai­set ja päi­vä­hoi­don hen­ki­lö­kun­ta
  • Puhe­vam­mais­ten tul­kit ja yh­tei­sön oh­jaa­jat
  • Avus­ta­va ope­tus­hen­ki­lö­kun­ta
  • So­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set
  • Kun­tou­tuk­ses­ta vas­taa­vat ta­ho
  • Las­ten­neu­ro­lo­git, neu­ro­lo­git ja ge­ri­at­rit
  • Va­paa­eh­tois­ten työn­te­ki­jöi­den kou­lut­ta­jat
  • Jär­jes­tö­jen työn­te­ki­jät

Katso videolta kouluttajan Hannele Merikosken terveiset ja tule mukaan! Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2019 sivuillamme. Lataa PDF-esite tästä

Työpaikasta oppimispaikka

Snellman-kesäyliopisto hakee 20:tä työpaikkaa Pohjois-Savosta mukaan hankkeeseen, jossa kehitetään työssäoppimisen uusia tapoja ja sisältöjä.

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja taitovaatimukset kasvavat työtehtävien vaativuuden kasvaessa. Työelämän muutoksissa pärjätäkseen työntekijöiden tulee varmistaa oma oppimis- ja muutoskykynsä ja niiden ylläpitäminen. Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten kanssa vastaten tämän päivän osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla.

Learn@work-hankkeeseen osallistuvat työpaikat saavat mm. vinkkejä ja työkaluja osaamisen kehittämiseen työn ohessa. Työyhteisön tarpeisiin tarjotaan kohdennetusti valmennuksia ja sparrauksia osaamiskartoitusten pohjalta. Hankkeessa otetaan huomioon sekä työpaikan työntekijät että esimiehet, kaikille mahdollistetaan tulevaisuuden työelämätaitoja monipuolisesti.

Hanke on käynnistynyt tänä syksynä ja jatkuu kevääseen 2020 saakka. Tällä hetkellä etsimme aktiivisesti pilottiyrityksiä ja useiden toimijoiden kanssa hanke on jo käynnistynyt. Tavoitteena on saada suurin osa pilottiyrityksistä hankkeeseen mukaan tämän vuoden puolella mutta mukaan ehtii vielä alkuvuodesta 2019.  Jos kiinnostuit ja tahdot saada lisätietoja, ota yhteyttä koordinaattori Outi Savolaiseen p. 044 746 2846, outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi. Lisätietoja hankkeesta löydät myös nettisivuiltamme.

Learn@work-hankkeelle on perustettu myös oma Facebook-sivu. Sivulla jaetaan tietoa ja vinkkejä, miten osaamisen kehittäminen tapahtuu työn ohessa. Myös hankkeen kuulumisia tullaan jakamaan sosiaalisessa mediassa. Keskeisenä tavoitteena tällä yhteisöllä laajentaa ymmärrystä koulutuksista oppimisen tukemiseen. Kaikki Facebook-sivulla jaetut sisällöt ovat  vapaasti käytettävissä ja jaettavissa. Klikkaa sivu seurantaan!

Katso alta Outin ja Soilin hakuvideo:

 

 

Tilauskoulutukset meiltä – laadukkaasti räätälöiden

Tarvitsetko asiantuntijakumppania avuksi osaamisen kehittämisessä? Yhteisössänne on tarve kouluttautua mutta kenelläkään ei ole aikaa etsiä päteviä kouluttajia ja hoitaa käytännön järjestelyitä? Soita meille ja sovi ilmainen kartoituskäynti! Tulemme mielellämme keskustelemaan tarpeistanne ja toiveistanne. Tuotamme joustavasti ja ammattitaitoisesti täysin tilaajan tarpeiden pohjalta valmiin kokonaisuuden, jopa paikkaa ja tarjoiluja myöten.

Käytössämme on valtakunnallinen yli 300 kouluttajan verkosto. Tarjoamme räätälöityjä tilauskoulutuksia yrityksille, yhdistyksille ja muille organisaatioille yli 60 vuoden kokemuksella. Kou­lu­tus voi­daan to­teut­taa esimerkiksi Snellman-kesäyliopiston tiloissa Kuopion keskustassa, omissa tiloissanne tai tarpeen mukaan myös verkossa. Toiminta-alueemme on Pohjois-Savo. Lisätietoja ja esimerkkejä koulutusten sisällöistä löydät täältä.

Keväällä tiimissämme aloittanut koordinaattori Outi Savolaisen tuomalla lisäpanoksella, pystymme jatkossa tuottamaan aiempaa enemmän tilauskoulutuksia niin isoihin kuin pieniin tarpeisiin. Olipa toiveissa sitten muutaman tunnin täsmäkoulutus, koko päivän mittainen syventävä koulutus tai usean koulutuksen sarja, ota meihin yhteys ja alamme kartoittamaan kokonaisuutta. Suoran yhteyden Outiin saat: puh. 044 746 2846 outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi.

UUTTA – Kevään 2019 avoimet korkeakouluopetukset

Oletko tämä vuoden abi ja harkitsetko välivuotta? Etsitkö uutta uraa tai pätevyyttä? Snellman-kesäyliopisto järjestää aktiivisesti avointa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetusta yhteistyössä eri yliopistojen kanssa. Tuomme vuosittain opintoja Kuopioon, Iisalmeen ja Varkauteen. Opintoja on mahdollista suorittaa myös verkon kautta. Avoimen koulutuksiin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintoihin ei liity pääsykokeita vaan opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki opinnot vastaavat korkeakoulujen omia opintoja ja ne voidaan hyväksilukea osaksi korkeakoulututkintoja.

Ensi keväänä meillä alkaa kolme keskenään hyvin erilaista opintokokonaisuutta! Tästä pääset tutustumaan opiskelijan oppaaseen.

Tänään on auennut ilmoittautuminen Tulevaisuuden tutkimus 25 op kokonaisuuteen, joka käynnistyy 11.1.2019 Kuopiossa. Tulevaisuuden tutkimus tarjoaa työkaluja ennakointiin yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin esimiehille, asiantuntijoille, yrittäjille ja suunnittelu-ja kehitystehtävissä oleville. Kokonaisuutta on toivottu paljon ja nämä paikat viedään pian! Tulevaisuuden tutkimus sopii jokaiselle, joka ha­lu­a­a ke­hit­tää omaa or­ga­ni­saa­ti­o­taan, saa­da uu­sia aja­tuk­sia oman työn­sä ke­hit­tä­mi­seen ja omaan tu­le­vai­suus­a­jat­te­luun­sa tai vaik­ka tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­taan. Ilmoittaudu 17.12.2018 mennessä!

Viimeksi syksyllä 2011 alkoi musiikkiterapian perusopinnot ryhmä, joten tämä kokonaisuus tekee kauan odotetun paluun! Mu­siik­ki­te­ra­pi­an pe­rus­opin­nois­sa opis­ke­li­ja saa van­kan tie­to­poh­jan alan te­o­ri­as­ta, tut­ki­muk­ses­ta ja käy­tän­teis­tä eri koh­de­ryh­mien pa­ris­sa. Opin­not pe­reh­dyt­tä­vät opis­ke­li­jan mu­siik­ki­te­ra­pi­an so­vel­luk­siin ja käy­tän­töi­hin eri­lai­sis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kokonaisuus on laajuudeltaan 30 op ja alkaa 16.2.2019 Kuopiossa. Opin­not ei­vät edel­ly­tä mu­sii­kil­lis­ta tai­toa tai osaa­mis­ta. Musiikkiterapian perusopinnot soveltuvat erityisesti hoi­to-, kas­va­tus-, eri­tys­kas­va­tus- tai mu­siik­ki­alan am­ma­teis­sa toi­mi­vil­le, sivuaineopinnoiksi tai osaksi musiikkiterapeutin koulutusta. Ilmoittaudu 4.2.2019 mennessä!

Myöskin helmikuussa alkaa Ruotsin kielen perusopinnot 30 op sekä Kuopiossa että Iisalmessa. Vuonna 2016 voimaan astunut uusi perusopetuksen opetussuunnitelma toi muutoksia ruotsin kielen opetukseen ja ruotsin B1-oppimäärä siirtyi alkamaan jo alakoulun kuudennella luokalla. Vastaamme kovaan kysyntään tuomalla tämän opintokokonaisuuden kahdelle paikkakunnalle. Opinnot suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­jan kie­li- ja vies­tin­tä­tai­dot ovat eu­roop­pa­lai­sen vii­te­ke­hyk­sen mu­kaan vä­hin­tään ta­sol­la B2.1. Koulutukseen haetaan valintakokeella, jota ennen toteutamme mak­sut­to­man we­bi­naa­rin: Prep­paus ruot­sin opin­toi­hin. Kokonaisuus on kaikille avoin, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan tai tarvitsevat työssään ruotsia.

Kaipaatko lisätietoja tai henkilökohtaista opastusta? Koulutussuunnittelijamme Riikka Asikaisen tavoitat numerosta 044 746 2845 tai riikka.asikainen@snellmankesayliopisto.fi.

Tärppitiistain koulutusvinkit

Syyslomaviikolla päättyy ilmoittautuminen useisiin koulutuksiin, sekä verkossa että Varkaudessa. Näihin ammatillisiin täydennyskoulutuksiin ehdit siis vielä mukaan. Klikkaamalla linkkiä, saat lisätietoja koulutuksesta. Tutustu tarjontaan ja tule mukaan!

Lisätietoja saat myös asiakaspalvelustamme p. 044 746 2840 tai asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

KASVATTAJAN, OPETTAJAN JA SOTELAISEN TOP 5

Snellman-kesäyliopisto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opiskella myös verkossa lähiopintojen lisäksi. Verkkokoulutukset mahdollistavat opiskelut missä ja milloin vain, sillä opiskelijat saavat tallenteet jokaisesta webinaarista. Oletpa sitten vuorotyössä, perheellinen tai muuten hektisen arjen sankari, näihin laadukkaisiin verkkokoulutuksiin voit osallistua täysin omaan tahtiin, missä tahdot. Klikkaamalla otsikkoa saat lisätietoa kunkin koulutuksen sisällöstä. Ilmoittauduthan pikaisesti, sillä ilmoittautuminen näihin koulutuksiin päättyy lokakuussa. Tervetuloa kehittämään ammattitaitoasi meille!

TOP 5 VERKKOKOULUTUSTA

 

Lisätietoja saat myös asiakaspalvelustamme p. 044 746 2840 tai asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

 

 

 

Hyvää Aleksis Kiven Päivää!

Aleksis Kivi on suomalaisen kirjallisuuden uranuurtaja ja aina ajankohtainen kansalliskirjailija. Aleksis Kiven päivää on vietetty vuodesta 1950 ja hänen perintönsä näkyy vahvasti vielä tänäkin päivänä yhteiskunnassamme.

Snellman-kesäyliopistolla on vuosittain kirjoittamisen ja kirjallisuuden koulutuksia, useasta eri näkökannasta katsottuna. Tänä syksynä ehdit vielä seuraaviin kokonaisuuksiin, tervetuloa oppimaan ja kirjoittamaan!

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op, monimuotokoulutus – HUOM! Ilmoittautuminen päättyy jo 15.10!
Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä sanataideopetuksen tueksi lähiopetus Kuopiossa – HUOM! ilmoittautuminen päättyy jo 15.10!
Tarkkuutta runoilmaisuun, intensiivikoulutus Kuopiossa marraskuussa
KirjaKamu – lukupiiri verkossa ylä-koululaisille – HUOM! Ilmoittautuminen päättyy tänään 10.10!

Tervetuloa kirjoittamaan, kasvamaan ja kehittymään kanssamme!

Kuva: Museoviraston kuvakokoelmat